Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και χρήση του για πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Καρύστου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΚ27465ΧΘ7-Η7Θ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με Τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η πρόσκληση αυτή αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου..

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 320.000.000,00 ευρώ .

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

- Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή αιτήματος ένταξης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους   της υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, στην αίτηση χρηματοδότησης τους, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Η αίτηση χρηματοδότησης συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά, θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.


- Στην περίπτωση που για την λειτουργικότητα του έργου απαιτείται κινητός εξοπλισμός, μη επιλέξιμος από την παρούσα πρόσκληση, τότε αυτός πρέπει να αναλύεται με ακρίβεια, και η δαπάνη του να τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο, με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

- Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα 1).

- Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης.

Προτείνουμε την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί το έργο: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου του σε πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Καρύστου».

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

………………………………………………………………………………………..

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την με αρ. πρωτ.

65574/19-11-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, τις διατάξεις των άρθρων 67, 72, 225, 226, 227 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 του Υπουργού Εσωτερικών για ένταξη και συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με Τίτλο : «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί το έργο: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του σε πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Καρύστου» προϋπολογισμού 1.965.400,00 € με ΦΠΑ.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.