Γνωστοποίηση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Καρύστου


Ο Δήμαρχος Καρύστου έχοντας υπόψη :

    • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
    • τον ΟΕΥ του Δήμου Καρύστου (ΦΕΚ 4324/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 486/19-2-2019 τ.Β.

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, χρονικής διάρκειας έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με απασχόληση σε θέματα Πολεοδομίας, Ρυμοτομίας, Χωροταξίας και επεκτάσεων σχεδίων πόλης (Καρύστου, Μαρμαρίου, Νέων Στύρων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ «Τοπογράφων Μηχανικών» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στα γνωστικά θέματα που προαναφέρθηκαν.
Γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία στα ανωτέρω γνωστικά θέματα. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε Ο.Τ.Α. με συναφείς στα θέματα αρμοδιότητες.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και η εμπειρία σε θέματα Πολεοδομίας, Ρυμοτομίας, Χωροταξίας και επεκτάσεων σχεδίων πόλης των οικισμών Καρύστου, Μαρμαρίου, Νέων Στύρων προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καρύστου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Καρύστου (αρμόδιος κ. Πορτολομαίος Α. τηλ. 22243 50016).
  • παρούσα θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο του νομού Ευβοίας, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

    • ΔΗΜΑΡΧΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.