Τι αποφάσισε ο Δήμος Καρύστου για τα αδέσποτα ζώα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 11896/10-10-2019 έγγραφο της Δ/ντριας Διοίκησης και Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου σύμφωνα με το οποίο:

«Σας αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί προς συζήτηση η με αρ. 42423/15-4-2019 εισήγηση του πρώην αντιδημάρχου κ. Διγαλέτου Κων/νου και παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα λόγω της σοβαρότητας του θέματος στην λήψη της σχετικής απόφασης».

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου με το με αρ. 4243/15-4-2019 έγγραφό τους εισηγούνται ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Καρύστου δεν υπάρχει συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων όπως υποχρεωτικώς από το νόμο προβλέπεται, για την διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων. Για να γίνει η συγκρότησή του απαιτείται η συμμετοχή κατάλληλων οργάνων, κτηνιάτρου και πιστοποιημένου εκπαιδευτή. Κατόπιν των δικών μας ενεργειών διαπιστώσαμε ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχει ειδικός εκπαιδευτής ζώων και οι τοπικοί κτηνίατροι δεν δέχονται να αναλάβουν, με αποτέλεσμα το σοβαρό αυτό πρόβλημα να παραμένει άλυτο.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η περισυλλογή και η διαχείριση αδέσποτων ζώων είναι αρμοδιότητα που είναι δυνατό να ασκείται και από φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία οι οποίοι διαθέτουν καταφύγιο ζώων, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο που έχει την συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Τα καταφύγια αυτά πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1997 και του Π. . 463/1978, όμως ο Δήμος μας δεν διαθέτει τέτοιο καταφύγιο.

Λόγω της σημαντικής σοβαρότητας του ζητήματος με συνέπειες τόσο για τα ίδια τα ζώα όσο και για την κοινωνία, με σκοπό την σύσταση της επιτροπής περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ από το .Σ. του Δήμου Καρύστου να αποφασίσει και να εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) κτηνιάτρου και ενός (1) πιστοποιημένου εκπαιδευτή ζώων κατά παρέκκλιση των διατάξεων, λόγω του σοβαρότατου κινδύνου που διατρέχει η υγεία και η ασφάλεια τόσο των πολιτών του Δήμου Καρύστου, όσο και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ώστε οριστικά να γίνει η σύσταση της επιτροπής περισυλλογής.

Προς το παρόν, επειδή θα καθυστερήσει η άνω διαδικασία ΖΗΤΑΜΕ την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, με ενέργειες που θα διεκπεραιωθούν από το τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου.

Ο Αντιδήμαρχος         ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών    η Δ/ντρια Διοίκησης & Ανάπτυξης

Διγαλέτος Κων/νος           Βαρελάς Κων/νος                 Διακάκη Μαρίνα»

Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

…………………………………………………………………………………

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνουμε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από συνεργείο ιδιωτών στο οποίο θα ανατεθεί η ανωτέρω εργασία με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, με την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής πίστωσης.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.