Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Καρύστου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Καρύστου».


Έχοντας υπόψη:

1.Την Αριθμ. 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, της διαδικασίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, του είδους και του εύρους της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.».

2.Την ανάγκη ουσιαστικής και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιθεωρήσεων από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων Καρύστου Σας αποστέλλουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Καρύστου.

  • ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε αναφερόμενες ειδικότητες του Πίνακα που παρατίθεται και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) Καρύστου, όπως καταθέσουν στο Γραφείο Επιθεώρησης πλοίων που στεγάζεται στο Λιμεναρχείο Καρύστου, σχετική Αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

α) πλήρη προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π., β) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, γ) βιογραφικό σημείωμα,

δ) αντίγραφα των κατεχόμενων διπλωμάτων, πτυχίων κ.λ.π.,

ε) βεβαιώσεις ισοτιμίας κατεχόμενων τίτλων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης που τυχόν έχει λάβει, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα κ.λ.π.

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Τ.Κ.Ε.Π. Καρύστου, κατ’ εντολή του Προϊσταμένου του ΤΚΕΠ Καρύστου σύμφωνα με την Αριθμ. 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β’) Υπουργική Απόφαση. Κάθε μέλος του Τ.Κ.Ε.Π. υποχρεωτικά με τον αρχικό ορισμό του, πρέπει να εκπαιδευτεί επαρκώς επί του αντικειμένου των
επιθεωρήσεων που θα εκτελεί και γενικότερα επί των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων του Τ.Κ.Ε.Π. Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού Αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

Πίνακας απαιτούμενων ειδικοτήτων:

-Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί

-Μηχανικοί Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού

-Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ναυπηγοί

-Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι

-Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

-Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι

-Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί

-Πλοίαρχοι Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού

-Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

-Ραδιοτηλεγραφητής Εμπορικού Ναυτικού

-Ραδιοηλεκτρονικοί Εμπορικού Ναυτικού

-Πτυχιούχοι Χημικοί

-Πτυχιούχοι Ιατροί

Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές Τ.Κ.Ε.Π. δεν θα πρέπει να ασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες – επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (Νηογνωμόνων). Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται στα οριζόμενα μέλη Τ.Κ.Ε.Π. η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού να σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους

  • επιθεωρήσεις. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, τα υποψήφια μέλη Τ.Κ.Ε.Π. θα υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή Καρύστου Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων της Λιμενικής Αρχής Καρύστου στο τηλέφωνο 2224022227.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γεώργιος

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.